foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ลิ้งภายใน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

นโยบายโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

 

            1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ได้แก่  การสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  

            2.  พัฒนาบุคลากร  ได้แก่  การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

            3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  ได้แก่  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะและเจตคติเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

            4. การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ได้แก่  การส่งเสริม  การสร้างและพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ  การจัดบรรยากาศให้เป็นโรงเรียนน่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน

            5.  การประกันคุณภาพการศึกษา  ให้บรรลุตามเป้าหมาย  และเกิดความยั่งยืน

            6. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

            7. การจัดการศึกษาเพื่อประชาธิปไตย  ได้แก่  การส่งเสริม  พัฒนานักเรียนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในระบบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง 

            8.  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  ได้แก่  การส่งเสริมให้นักเรียนรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  ภูมิใจในความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

            9. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้แก่  การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  เครือข่ายชุมชน  ครูประจำหมู่บ้าน  มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองเด็กตามกระบวนการ SDQ

10.      นักเรียนต้องพัฒนาตนเองไปสู่แนวคิดที่ว่า “1 คน 1 ทักษะ  1 กีฬา  1  อาชีพ

 

 

 

 

 

     การเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ และอาจเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่าง ๆ ผู้ประมวลทักษะของการเรียนรู้เป็นได้ทั้งมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรบางชนิด ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเวลามีแนวโน้มเป็นเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ ฉะนั้นนักเรียนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

                                                                                                                                                                                                    นายวิรัตน์  แสงกุล

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แนะนำคุณครูประจำเดือน

คติประจำใจ ใส่ใจและรักการสอน

แนะนำนักเรียนประจำเดือน

คติประจำใจ หมั่นศึกษา และเรียนรู้

วีดีโอการศึกษา


 

 

หน่วยงานการศึกษา