foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ลิ้งภายใน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

โรงเรียนวิถีพุทธ   หมายถึงโรงเรียนในวิถีแห่งปัญญา ที่พัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่ง     ไตรสิกขา สู่ความเป็นพุทธ ผู้เข้าถึงธรรม ซึ่งทำให้เป็นอิสระ โดยมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงามมีความสุข จริงแท้           และอยู่ร่วมสังคมอย่างสร้างสรรค์เกื้อกูล สามารถนำโลกไปในวิถีที่ถูกต้อง /วิถีแห่งธรรม ( พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตโต))      
 ที่ปรึกษาโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธทำงานภายใต้คำปรึกษาของพระเถระผู้ใหญ่ อาทิ  พระพรหมคุณาภรณ์   วัดญาณเวศกวัน  พระพรหมบัณฑิต  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระเทพวิสุทธิกวี   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   อีกทั้งมหาเถรสมาคมเคยมีมติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๗   มติที่ ๒๐๗ ให้พระสังฆาธิการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

จากนโยบาย การลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงนามาสู่การปฏิบัติโดยกาหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย ๒ โมงครึ่ง หรือเวลา ๑๔.๓๐ น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกาหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็น ช่วงบ่าย ๔ โมง หรือเวลา ๑๖.๐๐ น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับ บ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควร เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์

 

 

 

 

 

     การเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ และอาจเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่าง ๆ ผู้ประมวลทักษะของการเรียนรู้เป็นได้ทั้งมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรบางชนิด ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเวลามีแนวโน้มเป็นเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ ฉะนั้นนักเรียนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

                                                                                                                                                                                                    นายวิรัตน์  แสงกุล

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แนะนำคุณครูประจำเดือน

คติประจำใจ ใส่ใจและรักการสอน

แนะนำนักเรียนประจำเดือน

คติประจำใจ หมั่นศึกษา และเรียนรู้

วีดีโอการศึกษา


 

 

หน่วยงานการศึกษา