foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ลิ้งภายใน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

 

       โรงเรียนกลันทาพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 9 ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0 9 9 4 0 0 0 3 2 3 0 0 0  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพระครูพิทยาคม ที่เกิดจากความร่วมมือด้วยความคิดร่วมกันของนายพิรุฬห์  สวัสดิ์รัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  ได้รับความร่วมมือจาก              นายทุเรียน  สำเร็จ  อาจารย์โรงเรียนบ้านกลางเพชร  ประสานงานกับสภาตำบลกลันทา  ภายใต้การนำของ    นายพุฒ  ต้นจาน  โดยมีเนื้อที่เพื่อการก่อสร้างจำนวน 4 ผืน รวม 25 ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ สปก. และที่สาธารณะ               ในวันที่  15  มีนาคม พ.. 2537  กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้เปิดรับสมัครนักเรียน  ในปีการศึกษา 2537 ได้  ดังนั้น       โรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากสภาตำบล พระภิกษุและประชาชนช่วยกันบริจาคไม้ในการก่อสร้างครั้งแรก  ในวันที่ 6  เมษายน  2537 จนแล้วเสร็จ  โดยมีอาคารเรียนชั่วคราว 5 ห้องเรียน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 5 ที่นั่ง 1 หลัง และโรงเรียนได้มีคำสั่งให้นายสุเทพ  จำเนียรกูล อาจารย์ 2 เป็นผู้ประสานงาน  โรงเรียนสาขาและเปิดสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.. 2537  ต่อมาวันที่ 10 สิงหาคม พ.. 2540 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนกลันทาพิทยาคมแยกเป็นเอกเทศโดยมี   นายสุเทพ จำเนียรกูล    เป็นครูใหญ่ และใน    วันที่ 15 มกราคม พ..2542 ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร เพิ่ม 1 หลัง และห้องน้ำห้องส้วมเพิ่ม   6  ที่ นั่ง 1 หลัง  และปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา  2545  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียน แบบ  จำนวน  1  หลัง และสิ่งประกอบอื่นอีก  7  รายการ  และในปัจจุบัน นายวิรัตน์  แสงกุล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

 

 

 

 

 

     การเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ และอาจเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่าง ๆ ผู้ประมวลทักษะของการเรียนรู้เป็นได้ทั้งมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรบางชนิด ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเวลามีแนวโน้มเป็นเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ ฉะนั้นนักเรียนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

                                                                                                                                                                                                    นายวิรัตน์  แสงกุล

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แนะนำคุณครูประจำเดือน

คติประจำใจ ใส่ใจและรักการสอน

แนะนำนักเรียนประจำเดือน

คติประจำใจ หมั่นศึกษา และเรียนรู้

วีดีโอการศึกษา


 

 

หน่วยงานการศึกษา