foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ลิ้งภายใน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มบริหารวิชาการ

แนวคิด

งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา
ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำนาจ ในการบริหารจัดการ
ให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการ
ได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียน
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริหารวิชาการ

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    1.1  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาหลักสูตร
          พัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
          และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    1.2  งานประกันคุณภาพการศึกษา
    1.3  งานแนะแนวการศึกษา
    1.4  งานนิเทศการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    1.5  งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารวิชาการกับเขตพื้นที่การศึกษา
           และหน่วยงานอื่น
    1.6  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานบริหารวัดผลการศึกษา
    2.1  งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
    2.2  งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย
    2.3  งานส่งเสริมความรู้ สนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
           สถาบันและชุมชนและประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
    2.4  งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารวัดผลการศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา
           และหน่วยงานอื่น
    2.5  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

     การเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ และอาจเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่าง ๆ ผู้ประมวลทักษะของการเรียนรู้เป็นได้ทั้งมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรบางชนิด ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเวลามีแนวโน้มเป็นเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ ฉะนั้นนักเรียนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

                                                                                                                                                                                                    นายวิรัตน์  แสงกุล

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แนะนำคุณครูประจำเดือน

คติประจำใจ ใส่ใจและรักการสอน

แนะนำนักเรียนประจำเดือน

คติประจำใจ หมั่นศึกษา และเรียนรู้

วีดีโอการศึกษา


 

 

หน่วยงานการศึกษา