foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ลิ้งภายใน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แนวคิด

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเสริมสร้างวินัย และความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของนักเรียน
เป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งต้องทำควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
    1.1  งานวินัย การรักษาวินัยและการออกจากราชการ
    1.2  งานส่งเสริมกิจการนักเรียนด้านวินัยและความประพฤติ
          1.2.1  หัวหน้าเวรประจำสัปดาห์
          1.2.2  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          1.2.3  หัวหน้างานระดับชั้น
          1.2.4  งานกิจกรรมลูกเสือ
          1.2.5  งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
    1.3  งานส่งเสริมกิจการนักเรียนด้านคุณธรรม และจริยธรรม
          1.3.1  งานคุณธรรม และ จริยธรรม
          1.3.2  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
    1.4  งานประสานงานราชการ ที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคลกับเขตพื้นที่
           การศึกษาและหน่วยงานอื่น
    1.5  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานบริหารส่งเสริมประสิทธิภาพ
    2.1  งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
    2.2  งานส่งเสริม สนับสนุนและ ประสาน จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
           และหน่วยงานอื่น
    2.3  งานส่งเสริมกิจการชุมชน
    2.4  งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารส่งเสริมประสิทธิภาพ
           กับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
    2.5  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

     การเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ และอาจเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่าง ๆ ผู้ประมวลทักษะของการเรียนรู้เป็นได้ทั้งมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรบางชนิด ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเวลามีแนวโน้มเป็นเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ ฉะนั้นนักเรียนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

                                                                                                                                                                                                    นายวิรัตน์  แสงกุล

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แนะนำคุณครูประจำเดือน

คติประจำใจ ใส่ใจและรักการสอน

แนะนำนักเรียนประจำเดือน

คติประจำใจ หมั่นศึกษา และเรียนรู้

วีดีโอการศึกษา


 

 

หน่วยงานการศึกษา