foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ลิ้งภายใน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มบริหารทั่วไป

แนวคิด

การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการ
บริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยการ ความสะดวกต่าง ๆ
ในการให้บริการการศึกษา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มบริหารทั่วไป    

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    1.1  งานธุรการ งานจัดระบบบริหารพัฒนาองค์กร งานจัดระบบควบคุมภายใน
          งานรับนักเรียนและงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
    1.2  งานประสานพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
    1.3  งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำสำมะโนผู้เรียน
    1.4  งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปกับเขตพื้นที่การศึกษา
           และหน่วยงานอื่น
    1.5  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานบริหารอาคารสถานที่
    2.1  งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
    2.2  งานบริการสาธารณะในสถานศึกษาและทั่วไป
    2.3  งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
    2.4  งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารอาคารสถานที่กับเขตพื้นที่การศึกษา
           และหน่วยงานอื่น
    2.5  งานรักษาความปลอดภัย
    2.6  งานอนามัยโรงเรียน
    2.7  งานโภชนาการ
    2.8  งานโสตทัศนูปกรณ์
    2.9  งานห้องสมุด
    2.10 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

     การเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ และอาจเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่าง ๆ ผู้ประมวลทักษะของการเรียนรู้เป็นได้ทั้งมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรบางชนิด ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเวลามีแนวโน้มเป็นเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ ฉะนั้นนักเรียนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

                                                                                                                                                                                                    นายวิรัตน์  แสงกุล

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แนะนำคุณครูประจำเดือน

คติประจำใจ ใส่ใจและรักการสอน

แนะนำนักเรียนประจำเดือน

คติประจำใจ หมั่นศึกษา และเรียนรู้

วีดีโอการศึกษา


 

 

หน่วยงานการศึกษา